Άσπρον ΤραχύΟρειχάλκινο νόμισμα Ισαάκιου Β΄ Άγγελος
Βυζαντινό
1185-1195μ.Χ.