ΕιδώλιοΕιδώλιο καθιστής παιδική μορφής. Κεραμικό
Ελληνικό
4ος-3ος αιώνας π.Χ
Υ8,5 εκ