ΤετάρτερονΤετάρτερον Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου, Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος με τον Κωνσταντίνο Η΄, στην άλλη πλευρά προτομή Χριστού. Χρυσό
Βυζαντινό
976-1025 μ.Χ.